WOZ

Bekijk het antwoord op veelgestelde vragen over de WOZ.

Waarom staan er twee verschillende WOZ-waarden op mijn aanslag?

Als uw pand bestaat uit een woning en een bedrijfsgedeelte dan is de WOZ-waarde voor de aanslag OZB eigendom anders dan de waarde voor de aanslag OZB gebruik. De waarde van de woning wordt namelijk meegenomen in de waarde waarop de aanslag voor het eigendom is gebaseerd, maar niet in de waarde die wordt gebruikt voor de aanslag voor het gebruikersdeel. 

Wat is de Wet WOZ?

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting), de waterschappen (waterschapsomslag gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, reclamebelasting, BIZ-bijdrage).

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Elk jaar worden alle onroerende zaken gewaardeerd. Bij de taxatie is het wettelijke uitgangspunt de vrije verkoopwaarde. Er wordt gewaardeerd alsof het pand vrij en zonder andere zakelijke beperkingen kan worden verkocht. Met andere woorden alsof het pand leeg is en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Er mag dus geen rekening gehouden worden met het waarde drukkend effect van bijvoorbeeld verhuur of erfpacht.

Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over veel informatie van een pand zoals metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, (lucht)foto's, en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens, bijvoorbeeld de grootte van een pand. Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals verbouwingen en dergelijke. Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, wordt de waarde bepaald aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hiervoor worden de prijzen van vergelijkbare woningen, die rond de peildatum zijn verkocht, onderzocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. Voor niet-woningen geldt een afwijkende methode van taxeren.

Hoe wordt de WOZ-waarde bekend gemaakt?

Jaarlijks ontvangt degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar is van een woning en/of eigenaar/gebruiker is van een niet-woning de WOZ-beschikking. Dit is een regel op het aanslagbiljet en hierop staat de vastgestelde WOZ-waarde.

Waar vind ik meer informatie over mijn WOZ-waarde?

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan met DigiD het taxatieverslag bekijken via www.mijn.overheid.nl. Op het taxatieverslag staan:

  • Het adres van het pand
  • De WOZ-waarde van het pand
  • De kadastrale gegevens
  • Wat voor soort woning/bedrijf uw pand is
  • Het bouwjaar van het pand
  • De grootte van het pand (inhoud en oppervlakte)
  • Bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling
  • Een onderbouwing van de marktwaarde van een pand
Ik ben het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde?

Munitax doet elk jaar zijn uiterste best om zo nauwkeurig mogelijk de WOZ-waarde van uw woning te bepalen. We willen net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. We hebben er geen belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Hebben we een fout gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde? Dan passen we deze voor u aan. In de meeste gevallen neemt onze taxateur binnen een korte termijn, meestal binnen een week, contact met u op. Komt u er met onze taxateur niet uit? Dan kunt u via het digitale loket met uw DigiD bezwaar indienen. In dit bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, kan dat?

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen. In dit bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Munitax doet elk jaar zijn uiterste best om de WOZ-waarde van uw woning zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. We willen net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Hebben we een fout gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde? Dan passen we deze voor u aan. 

Tot wanneer kan ik bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking?

Een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking zijn ingediend. U ontvangt altijd een bevestiging, zodra we uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Een bezwaarschrift dat buiten deze wettelijke termijn is ingediend, zal niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit houdt in dat u niet meer in beroep kunt tegen de waarde bij de rechtbank. De waarde wordt wel nog ambtshalve getoetst. Wilt u in uw bezwaarschrift het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent vermelden? Dan kunnen we u bellen als wij vragen aan u hebben.

Wat is een pro forma bezwaarschrift?

Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift dat u indient, zonder dat u de reden of motivatie voor uw bezwaar aangeeft. U kunt dit doen als u van mening bent dat u niet alle informatie die u nodig heeft voor uw bezwaarschrift binnen 6 weken tot uw beschikking heeft. Dit kan zijn het taxatieverslag of ingewonnen informatie van adviseurs. De motivatie kan dan op een later tijdstip worden ingezonden.

In de krant heb ik gelezen dat de WOZ-waarde met …% is gestegen, maar de waarde van mijn woning is veel meer gestegen?

Een stijgingspercentage in de media betreft een gemiddelde. Dit is nooit exact toe te passen op de waarde van uw individuele woning. Landelijke gemiddelden (van alle gemeenten) zijn niet te vergelijken met de situatie in uw eigen gemeente. De waardeontwikkeling kan per wijk, buurt of woning afwijken. 

Zelf contact opnemen met ons of toch maar naar een no-cure no pay bureau?

Tegenwoordig kunt u gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus en of makelaars bij het indienen van uw bezwaarschrift. Zij werken veelal op no cure no pay basis. Wij raden u aan om u vooraf goed te laten voorlichten. Bij een toekenning van een bezwaar zijn wij namelijk wettelijk verplicht de door deze bureaus/makelaars gemaakte kosten te vergoeden. Dit kost de gemeenschap geld. Deze bedragen zijn aanzienlijk, in vergelijking tot wat een verlaging van de WOZ-waarde u oplevert. Wordt na de bezwaarprocedure de waarde van uw woning bijvoorbeeld met € 10.000,- verlaagd, dan levert dit u een vermindering van hooguit € 17,- van uw OZB-aanslag op. Dit bedrag is afhankelijk van het OZB-tarief en de gemeente waar uw WOZ-object staat. U betaalt dan niet aan het bureau of de makelaar. De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht de door u ingeschakelde makelaar of adviseur een bedrag te vergoeden van gemiddeld 750 euro. Het bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor het indienen van een bezwaarschrift, voor het bijwonen van een hoorzitting en voor het indienen van een taxatierapport.

Als u een machtiging afgeeft aan een no-cure no pay bureau voor het indienen van een bezwaarschift let dan op de termijn waarvoor u de machtiging afgeeft. Een machtiging is daarmee voor onbepaalde tijd geldig. Wij adviseren u altijd een einddatum te benoemen op een eventuele machtiging.