Aanslag gemeentelijke belastingen

Ik ben geen eigenaar (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Ik ben geen gebruiker (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Waarom krijg ik een aanslag op naam van een overleden persoon (erven van)?

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Wij zijn samen eigenaar/gebruiker, maar de aanslag staat op één naam.

Ik ben kamerhuurder maar heb geen aanslag ontvangen. Klopt dat?

Kan de aanslag op een andere naam gesteld worden?

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen voor iemand die hier niet (meer) woont.

Ik ben verhuisd, mijn aanslag is nog niet verminderd.

Ik ben gescheiden; er worden meerdere bedragen van mijn rekening geschreven.

Waarom staat er lastenverlichting op mijn aanslag van de gemeente Druten?

 

Ik ben geen eigenaar (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Heeft u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelastingen betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. Een deel van de heffing wordt meestal bij verkoop door de notaris verrekend.

Ik ben geen gebruiker (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Bent u na 1 januari verhuisd naar een andere gemeente? Dan krijgt u ontheffing van de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres staat ingeschreven. Ook de hondenbelasting wordt naar rato verminderd. Dit gebeurt  automatisch. U krijgt binnen twee maanden een vermindering van de aanslag toegezonden.. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres. Heeft u twee maanden na uw verhuizing geen bericht ontvangen, dan kunt u een verzoek om ontheffing indienen.

Waarom krijg ik een aanslag op naam van een overleden persoon (erven van)?

De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar en wij weten niet wie de erfgenamen zijn. Zolang dat het geval is, komt de aanslag  automatisch op naam van de overledene met de toevoeging `de erven van`. Wilt u dit niet, dan moet u dit bij de notaris laten veranderen of een verklaring van erfrecht overleggen.

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Als sprake is van spelfouten, maar het is voor u wel duidelijk  dat de aanslag voor u bedoeld is, dan is de aanslag wel rechtsgeldig. U kunt de juiste schrijfwijze schriftelijk aan ons doorgeven.

Wij zijn samen eigenaar/gebruiker, maar de aanslag staat op één naam.

De aanslag kan maar op één naam gesteld worden. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Deze aanwijzing gebeurt op basis van vastgestelde beleidsregels.

Ik ben kamerhuurder maar heb geen aanslag ontvangen. Klopt dat?

In geval van kamerverhuur wordt de gebruikersaanslag opgelegd aan de eigenaar van het pand. Deze kan de belastingen doorberekenen aan de gebruiker via de huur.

Kan de aanslag op een andere naam gesteld worden?

De aanslag kan maar op één naam gesteld worden. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijzen we één van hen aan als belastingplichtige. Deze aanwijzing gebeurt op basis van vastgestelde beleidsregels.  Indien u  om persoonlijke redenen wilt dat wij hiervan afwijken dan  kunt u schriftelijk of digitaal verzoeken om wijziging van de tenaamstelling De wijziging is pas van toepassing vanaf de eerstvolgende aanslag.

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen voor iemand die hier niet (meer) woont.

Stuurt u dan alstublieft de envelop met inhoud retour afzender met daarop de vermelding "verhuisd" of "onbekend op dit adres". Weet u het nieuwe adres van die persoon? Wilt u dit dan ook op de envelop vermelden?

Ik ben verhuisd, mijn aanslag is nog niet verminderd.

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich in die gemeente laten inschrijven. Uw verhuizing wordt geautomatiseerd aan ons door gegeven. Na verwerking van uw verhuizing ontvangt u van ons een vermindering van de aanslag. Houdt u er wel rekening mee dat dit twee maanden kan duren. Als u binnen dezelfde gemeente blijft wonen, vindt er geen vermindering plaats, maar neemt u uw aanslag mee naar het nieuwe adres..

Ik ben gescheiden; er worden meerdere bedragen van mijn rekening geschreven.

Dit komt waarschijnlijk doordat de machtiging voor de automatische incasso na de echtscheiding niet is beëindigd. Het is mogelijk dat u het rekeningnummer heeft gehouden en dat uw ex-partner een nieuw rekeningnummer heeft. Het oude rekeningnummer is dan nog gekoppeld aan de aanslag en de naam van uw ex-partner.

Waarom staat er lastenverlichting op mijn aanslag van de gemeente Druten?

Elk huishouden dat op 1 januari belastingplichtig is voor het vastrecht aan afvalstoffenheffing, en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van deze gemeentelijke belasting, ontvangt van de gemeente Druten een éénmalige lastenverlichting van € 10,00.
De lastenverlichting staat apart vermeld op uw aanslagbiljet en wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw aanslag gemeentelijke belastingen. .