Berg en Dal

Tarieven voor de gemeentelijke belastingen in de gemeente Berg en Dal

 

 

Toelichting op de lastenverlichting en de tarieven 2018

Eenmalige lastenverlichting
Bij de vaststelling van de begroting 2018 heeft de gemeenteraad besloten een eenmalige lastenverlichting door te voeren. Deze lastenverlichting geldt voor iedereen die belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing.
Betaalt u dus afvalstoffenheffing dan treft u op uw aanslagbiljet ook een eenmalige lastenverlichting aan van € 20,-. Uw aanslag is daarmee dus € 20,- lager. Inwoners die al kwijtschelding ontvangen voor de afvalstoffenheffing ontvangen deze lastenverlichting niet.

Ozb
De onroerende-zaak belasting is ten opzichte van 2017 met 1,4 % verhoogd. Omdat de WOZ-waarde van een pand het uitgangspunt is voor de heffing houden we bij het berekenen van de tarieven ook rekening met de verandering in de waarde (waardeontwikkeling) van de panden per 1 januari 2016 ten opzichte van 1 januari 2017 (waardepeildatum).

afvalstoffenheffing
Wij brengen afvalstoffenheffing in rekening op grond van de Wet milieubeheer. Iedereen waarvan de gemeente huishoudelijk afval in moet zamelen moet daarvoor belasting betalen. Op basis van de begrotingsgegevens realiseren wij een dekkingspercentage van 100%. Dit betekent dat we verwachten dat de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten. Dit leidt tot een tariefstijging van ongeveer 1,5%.

rioolheffing
De gemeente moet zorgen voor de afvoer van het stedelijk afvalwater (rioolwater) en hemelwater (regenwater). De kosten betalen we uit de rioolheffing. Eind 2015 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2016-2020 vastgesteld. Het voorstel in het plan om de tarieven te verhogen is in 2017 niet uitgevoerd. Dit herstellen we in de begroting 2018. Daarom verhogen we de tarieven voor 2018 met twee keer 5%. Vanaf 2019 verhogen we de tarieven elk jaar met één keer 5%, zoals in het GRP is afgesproken.

 

 

Zoeken

Volg ons